kID poslovna kartica

Poslovna kartica omogućava sigurnu online elektroničku identifikaciju.

S njom se možete prijaviti na računalo, bilo koju aplikaciju ili pristupati državnim servisima dostupnim iz e-Građana. Na kartici se nalazi i kvalificirani elektronički certifikat. Koristiti ga možete za elektroničko potpisivanje Word, Excel ili PDF dokumenata. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis na području EU. Ukoliko ga vaše računalo već nema, za korištenje kartica će vam biti potreban i čitač.

Poslovna NFC kartica

Poslovna kartica omogućava sigurnu online elektroničku identifikaciju. S njom se možete prijaviti na računalo, bilo koju vašu poslovnu aplikaciju ili pristupati državnim servisima dostupnim iz e-Građana . Na kartici se nalazi i kvalificirani elektronički certifikat. Koristiti ga možete za elektroničko potpisivanje Word, Excel ili PDF dokumenata. Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis na području EU. Uz certifikate, kartica sadrži i dodatni beskontaktni čip. Koristiti ga možete za evidencije radnog vremena (ERV), parking rampe, otvaranje vrata, kontrolu printanja i slično. 

Pečat na kartici

Pečat na kartici omogućava zamjenu fizičkog pečata. To znači da dokument ne trebate printati kako bi ga mogli pravovaljano ovjeriti. Koristiti ga možete za elektroničko potpisivanje Word, Excel ili PDF dokumenata. Upotreba kvalificiranog elektroničkog pečata regulirana je na području EU. 

Više na stranici www.id.hr 

Pogledajte sve proizvode i rješenja